Russian language Bible study on Passover from Leviticus 23, The Feasts of the Lord
Russian language Bible study on Passover from Leviticus 23, The Feasts of the Lord

 

Sofer's quill used to write Hebrew Scrolls. This one was used to write parts of a Torah.

 

 Горькие травы

שׂה תמים זכר בן שׁנה יהיה לכם מן הכבשׂים ומן העזים תקחו

ואכלו את הבשׂר בלילה הזה צלי אשׁ ומצות על מררים יאכלהו

Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его; Исход 12: 5,8

Это единственно необходимые продукты, которые должны быть съедены, чтобы совершить Пасху.

Агнец от овец или коз

Пресный хлеб – Маца

Горькие травы – Марор

В дополнение к ним там могут быть и другие пищевые продукты и напитки, но эти другие не являются обязательными в соответствии с Исход 12.

Единственное, что запрещено есть во время Пасхи, это пищу содержащую закваску, как например хлеб, в который добавлен разрыхлитель.

This section of the Passover Bible study will cover the bitter herbs.
This section of the Passover Bible study will cover the bitter herbs.

 

Какие горькие травы?

Хрен культивировали древние египтяне до 1500 г. до н.э. и это была, вероятно, самой распространенной горькой травой среди еврейских рабов, так как он в изобилии рос как сорняк, если не культивировался для продажи. Сам по себе корень хрена не имеет почти никакого аромата. Однако если его начать резать или тереть, ферменты из разрушенных клеток растений производят масло, которое раздражает слизистые оболочки придаточных пазух носа и глаз. Потертое пюре следует использовать сразу или законсервировать в уксусе для лучшего аромата. После того, как хрен подвергнется воздействию воздуха или тепла он начнет терять свою остроту, темнеет в цвете, и становится неприятно горьким на вкус через какое-то время. Он имеет много хороших качеств для ароматизации пищи и использовался в медицине в течение тысяч лет. Конечно же, он был в каждом доме по этим причинам.

Horseradish was cultivated by the ancient Egyptians prior to 1500 BC and was probably the most common bitter herb found among the Hebrew slaves
Horseradish was cultivated by the ancient Egyptians prior to 1500 BC and was probably the most common bitter herb found among the Hebrew slaves

 

EVERYONE must eat the bitter herbs Some More, Some Less
EVERYONE must eat the bitter herbs Some More, Some Less

 

Чаша с сырым хреном на столе не выглядит угрожающе и она не издает едкий запах. Если его нарезать, как на фотографии выше, то он похож на чистый белой диск размером примерно в пять копеек. Если вы откусите кусочек, то в течение трех-пяти секунд вы не почувствуете никакого вкуса. Многие даже потом говорят: “ну не так уж плохо”. Но затем, внезапно происходит очень острый удар в носовую полость. Во многих случаях это шокирует, если не ожидаешь этого или если кладешь в рот  слишком много. Затем, это приобретает просто горький вкус.

Это отличный пример греха и его последствий. Большинство раз грех вообще не выглядит вредным, и может быть весьма приятным на некоторое время. Затем следует “укус” и большинство говорят: “что я сделал, моя жизнь так горька и безнадежна”. Таким же способом это сработало в Эдемском саду.

Бытие 3. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

The cost of Adam and Eve's fall: Torah Scroll Vilnius, Lithuania 1750+-20 Genesis 3
The cost of Adam and Eve’s fall: Torah Scroll Vilnius, Lithuania 1750+-20 Genesis 3

 

The bitterness of Adam and Eve's fall: Torah Scroll Vilnius, Lithuania 1750+-20 Genesis 3:13-21
The bitterness of Adam and Eve’s fall: Torah Scroll Vilnius, Lithuania 1750+-20 Genesis 3:13-21

 

Посмотрите на горькое наказания за грех.

Бытие 3: 13- 13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.
So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

Бытие началось с человека в саду.

Бытие закончилось с человеком во гробе в Египте.

Бытие 2:8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Еврейские слова, означающие Эдемский сад являются Ган Эден, что значит Сад Удовольствия.

ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישׂם שׁם את האדם אשׁר יצר

Бытие 50:26 И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. 

וימת יוסף בן מאה ועשׂר שׁנים ויחנטו אתו ויישׂם בארון במצרים

Все началось хорошо.

Photograph Torah Scroll written around 1750  Genesis 1:1-5
Photograph Torah Scroll written around 1750 Genesis 1:1-5

 Бог сказал: “Это хорошо”  bwj yk

Only 6,000 years ago, God said everything was "very good"
Only 6,000 years ago, God said everything was “very good”

Что пошло не так?

The world if full of sickness, death, destruction and darkness because we chose to not follow God, our Creator.
The world if full of sickness, death, destruction and darkness because we chose to not follow God, our Creator.

 

Горечь

Иеремия 2:19

תיסרך רעתך ומשׁבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות

The Scroll of Jeremiah written in Poland before 1890
The Scroll of Jeremiah written in Poland before 1890

 

They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.
They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

 

How big does a sin need to be to be considered really bad?
How big does a sin need to be to be considered really bad?

 

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Бытие 3: 8-11

וישׁמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשׁתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן 
ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה 
ויאמר את קלך שׁמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא 
ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשׁר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת

Why were Adam and Eve expelled from paradise?
Why were Adam and Eve expelled from paradise?

 

Они ослушались Бога и взяли плод с дерева, от которого Бог повелел им не есть. Они навредили сами себе.

Кто-то сказал: “Если бы я оставил на столе чашу фруктов, и сказал бы своим детям, чтобы они не ели из нее, затем вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел, что они все съели, как вы думаете, я бы бросил своих детей в печь из-за этого? Что же у вас за Бог такой?”

Если этот вопрос слегка изменить, то становится видно более четкое понимание того, что произошло. Предположим, мать решила вскипятить воду, чтобы сделать спагетти, и она сказала, как уже говорила много раз раньше: «не трогать это, оно навредит вам». Бог сказал, не есть это, иначе вы умрете. Этот сценарий можно пересказать тысячами способов, но результат всегда остается тот же. Нам был дан выбор. Каждый должен сделать правильный выбор. Хотели бы вы жить там, где бы вы никогда не могли сделать выбор?

Теперь у вас есть другой выбор.

Освободитесь ли вы от греха и наказания за грех, сделав выбор в пользу того, чтобы поверить о том, что Новый Завет говорит об Иисусе Мессии?

Несколько лет назад на Пасхальном Седера в Джорджии, сша, один мальчик смотрел на того, кто вел Седер. Мальчик решил сделать прямо противоположное тому, что было сказано. Ведущий поднял яйцо, сваренное вкрутую, и сказал: “будьте осторожны, не разбивайте скорлупу, пока я не скажу вам”. Мальчик взял свое яйцо и бросил его. Во время службы ведущий сказал: “мы еще не будем есть мацу”. Мальчик же взял свой разломал его пополам и начал есть. Ведущий сказал: “откусите немного горьких трав”. Мальчик посмотрел на него и забросил себе в рот большой кусок и начал жевать. У нас нет здесь достаточно места, чтобы закончить эту историю. Излишне говорить, что это плохая идея взять большой кусок сырого хрена и начать его разжевывать.

Когда церковь собирается для хлебопреломления, прежде чем мы принимаем небольшой кусочек хлеба и пьем маленькую чашу плода виноградной лозы, мы проверяем себя. Если мы сделаем эту маленькую проверку, то нам не бет подан большой горький кусок разрушенной жизни. Все чаще мы можем видеть как одна семья за другой превращаются в руины.

These are the three articles for Passover and Communion
These are the three articles for Passover and Communion

 

 

Be careful how you live and how much "bitter herbs" you eat.
Be careful how you live and how much “bitter herbs” you eat.

 

Харосет

Happy-People1z

 От Горечи к сладкому

Its color and texture are meant to recall mortar (or mud used to make adobe bricks) which the Israelite slaves used to work in Pharaoh's cities.
Its color and texture are meant to recall mortar (or mud used to make adobe bricks) which the Israelite slaves used to work in Pharaoh’s cities.

 

Харосет это сладкая, густая, паста темного цвета, сделанная из фруктов и орехов, которою едят на Пасхальный Седер во всем мире.

Харосет не является одним из трех основных продуктов, которые требует Тора, для совершения Пасхи, однако это результат свободы. Харосет является сладкой смесью орехов, яблок, меда и других ингредиентов в зависимости от страны, где проводится Седер. Ингредиенты, как правило, перетираются или мелко нарезаются чтобы получилась смесь, похожая на раствор, из которого были сделаны кирпичи в Египте. Этот раствор делался из камней, соломы, веток, грязи, воды и т.д., все это превращалось пастообразное бурое вещество.

Харосет едят после марора (горькие травы). Сладкий вкус харосета должен перебить горький вкус марора и в буквальном, и в символическом смысле. В символическом, потому что свобода, представленная сладким вкусом харосета берет вверх над рабством, в лице горького вкуса марора. В порядке проведения Седера сначала едятся горькие травы рабства, а затем естся харосет, как раз перед подачей основной пасхальной трапезы. От проклятия рабства к сладости свободы, а затем торжественное пиршество из жаренной баранины, это было замечательной переменной для еврейского народа. Это переменна, была главной темой Пасхи для еврейской общины на протяжении многих поколений. Каждое поколение ищет этот блаженного упования.

Харосет упоминается около 2000 лет назад в Вавилонском Талмуде, Песахим 116 о правилах Седера. Оттуда, делается вывод, что ингредиенты для харосета можно найти в Песне Песней Соломона, которая читается первый вечер Пасхи (Песаха). Весна, сладости, фрукты, плодородие Песни Песней все это связано вместе в традиции харосета.

Scroll of the Song of Songs damaged in the Holocaust
Scroll of the Song of Songs damaged in the Holocaust

 

Во время традиционной пасхальной трапезы едят пастообразную смесь из фруктов, орехов и специй называемых харосет. В традиционной Агаде говорится, что эта смесь символизирует раствор, который использовался при укладке кирпичей в Египте. Вспоминая проклятие рабства, они говорят, что харосет представляет собой сладость свободы, когда они были освобождены на Пасху.

Псалом 118:103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.

מה נמלצו לחכי אמרתך מדבשׁ לפי

Археологические раскопки в районе дельты, особенно начиная примерно со времени Исхода, и в частности, в отношении города для запасов Пифома и близлежащего Сокхофа, показывают, что сырцовый кирпич с соломой был единственным стандартным строительным материалом. Кирпичи, содержащие солому, имеют очень характерные отличия, маленькие отверстия, оставленные от распада органического материала (соломы). Остатки глиняных кирпичей в Телль-эль-Ретабе (Пифом) – датируются временем Исхода. Обратите внимание на отверстия, где была солома до того, как она сгнила.

bricks and mortar from Egypt Used by permission www.BibleIsTrue.com
bricks and mortar from Egypt Used by permission www.BibleIsTrue.com

 

Mud brick From Thebes, Egypt19th Dynasty, 1250 BC
Mud brick From Thebes, Egypt 19th Dynasty, 1250 BC

 

 Суровый надзиратель

Jesus came to deliver us from the hard taskmaster, Satan. Satan wants you to be a slave for eternity.
Jesus came to deliver us from the hard taskmaster, Satan. Satan wants you to be a slave for eternity.

Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, [где] потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, [где] масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Второзаконие 8: 7-10

Как воды Красного моря разделились, и стали стенами справа и слева, сделав путь к свободе ясным и прямым, так же и Иисус предложил путь от проклятия греха Адама.

Исход 14:22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону.

Иоанна 14: 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня

The Red Sea parted and walls of water stood on the right and left
The Red Sea parted and walls of water stood on the right and left

 

Исход 14:15 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, 16 а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; 17 Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его; 18 и узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. 19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их; 20 и вошел в средину между станом Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. 21 И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. 22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону.

The following two photographs are from a Torah Scroll written in Vilnius, Lithuania around 1750. The pictures are at the crossing of the Red Sea.
The following two photographs are from a Torah Scroll written in Vilnius, Lithuania around 1750. The pictures are at the crossing of the Red Sea.
Exodus 15 The song of Moses after crossing the Red Sea. Miriam and the Israelite women sang after Moses.
Exodus 15 The song of Moses after crossing the Red Sea. Miriam and the Israelite women sang after Moses.
Gary Zimmerman teaching a lecture on Hebrew Scrolls. Photograph, crossing the Red Sea
Gary Zimmerman teaching a lecture on Hebrew Scrolls. Photograph, crossing the Red Sea

 

 Дайену

 Были только две проблемы

с этой свободой.

 

 Дайену никогда не Дайену

Дайену, это песня, которая является частью еврейского праздника Песах (Пасхи). Слово “Дайену” примерно означает “было бы достаточно для нас”, “было бы достаточно”, или “это было бы достаточно” (yd дай  на иврите означает “достаточно”, и –ену первое лицо множественного числа, “нам”). Этот традиционная слабая доля такта Пасхальной песни более тысячи лет.

Дайену имеет 15 строф, символизирующих 15 подарков, дарованных Богом. Каждая из строф сопровождается словом “Дайену” (это было бы достаточно) и поется несколько раз. Некоторые из этих строф перечислены ниже:

Если бы Он вывел нас из Египта, и не исполнил над ними суды Дайену, это было бы достаточно для нас! Дай, Дайену, Дай, Дайену, Дайену, Дайену

Если бы Он поразил их первенца, и не дал нам свое богатство Дайену, это было бы достаточно для нас! Дай, Дайену, Дай, Дайену, Дайену, Дайену

Если бы Он дал нам свое богатство, и не разделил для нас море Дайену, это было бы достаточно для нас! Дай, Дайену, Дай, Дайену, Дайену, Дайену

Если бы Он потопил наших угнетателей, и не обеспечивал наши потребности в пустыне в течение сорока лет Дайену, это было бы достаточно для нас! Дай, Дайену, Дай, Дайену, Дайену, Дайену

Дайену? – – – доволен?

Это Бог должен быть доволен нами и простить нам наши грехи. Он сказал, что был удовлетворен и простил нас, когда Мессия явил Себя как “Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира”.

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Исаия 53:11

מעמל נפשׁו יראה ישׂבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל

He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isaiah 53:11
He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isaiah 53:11

 Через два месяца после выхода из Египта

И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Исход 16: 1-3

не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет.

(Примечание: Я уверен, что если бы мы были там, Бог хотел бы убить нас тоже. Хорошая эта штука – благодать!)

Из более 3 500 000  евреев и других смешанных народов, вышедших из Египта, только двое добрались до земли обетованной. Остальные роптали в течение 40 лет и умерли в пустыне. Это так же включает Моисея, который умер из-за того, что разгневался на людей и ударил в скалу, а затем Бог сказал ему, что он умрет в пустыне. Природа человека в 21 веке не изменилась достаточно, чтобы кто-либо из нас поступил по-другому. Достаточно никогда не бывает достаточно.

Никогда доволен!

Вторая проблема

Земля и все, что на ней Проклято

Люди, которые не читают Библию, не понимают, что было проклятие, которое последовало за грехом в Эдемском саду. Это проклятие гораздо хуже и шире, чем 400 лет в Египте. Весь мир был проклят сверху донизу.

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8: 22-23

The world and everything on it is under a curse from God
The world and everything on it is under a curse from God

 

Проклятие начались вскоре после того, как Адам и Ева вкусили от “дерева познания добра и зла”.

Myhla hwhy rmayw

Woman was cursed in the Garden of Eden
Woman was cursed in the Garden of Eden

 

Проклятие Бытие 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

благословение Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.

Место рождения Мессии

В еврейском Свитке 12-ти Пророков, Михея 5:2 начинается с Михея 5:1 (5:2 в русской Библии) И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.

The book of Micah 5 as seen in the Hebrew Scroll of the 12 Prophets
The book of Micah 5 as seen in the Hebrew Scroll of the 12 Prophets

 

Матфея 2: 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка:

Photograph of Bethlehem taken from the South West side of the town in 1890.
Photograph of Bethlehem taken from the South West side of the town in 1890.

 

 Ибо у Бога не останется бессильным
никакое слово.

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; Луки 1: 37-48

Рождение Иисуса Мессии не было каким-то умным трюком, чтобы представить Его как долгожданного Мессию.

Рождение Мессии?

Цель этой статьи не состоит в том, чтобы проявить неуважением к кому-либо из людей. Здесь подымается простой вопрос: “Какие доказательства должен иметь человек, чтобы он мог быть провозглашен Мессией?“За тысячи лет были многие, которые считались Мессией. Здесь рассматриваются только трое.

Во-первых – Шимон бен Косиба 132 г. от Р.Х.

Он был евреем – Он ненавидел римлян – Он был объявлен очень сильным, – Он собрал большое войско против Рима – Он был умен, харизматичен – Ему приписывали, что он был очень религиозным благочестивым евреем. Рабби Акива, объявил Бар Косиба Мессией. Бар Косиба был переименован в Бар-Кохба (сын звезды), и был объявлен Мессией, основываясь на Числах 24:17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. – Он начал чеканить монеты, со звездой над храмом подразумевая себя.

 

Coin proclaiming Simon Bar Kosiba as Messiah 132 A.D.
Coin proclaiming Simon Bar Kosiba as Messiah 132 A.D.

 

Во-вторых – Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994)

Cards printed in Hebrew and Russian proclaiming Rabbi Schneerson as the King Messiah
Cards printed in Hebrew and Russian proclaiming Rabbi Schneerson as the King Messiah

 

Надпись выше на Иврите и на русском гласит: “Да здравствует наш Господь и Учитель, истинный Король и Машиях (Мессия) во веки веков!”

Он был евреем – Он родился в Николаеве, Россия – Родился в династии Хабад – Он был седьмым поколением Хабада ребе – Менахем-Мендл Шнеерсон был седьмым и последним ребе из Любавич Хасидского ответвления Иудаизма – Машиях, (Мессия), должен появиться во время правления седьмого поколения Хабада, – Его последователи объявили его Мессией. – Он был очень щедрым к нуждающимся – Он был умен, харизматичен – Он был очень религиозным благочестивым евреем. Люди из России, Израиля, Нью-Йорка, Китая провозгласили его Мессией даже после его смерти.

Large sign downtown New York City proclaiming Rabbi Schneerson as the King Messiah.
Large sign downtown New York City proclaiming Rabbi Schneerson as the King Messiah.

 

В-третьих – Иисус  из Назарета 2000 лет назад

Весь этот веб-сайт заполнен цитатами из Закона hrwt, Пророков Myaybn, Писаний Mybwtk и Нового Завета hsdh tyrb, стихами, исследующими Иисуса из Назарета. Посмотрите, если Он имеет лучшие удостоверения, чем Симон бар Косиба или Менахем Мендель Шнеерсон.

Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне. Матфея 11: 2-6

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Луки 2: 1-16

В древнем Израиле “ясли” вырезались из камня и использовались для подачи пищи для животных.

In ancient Israel a “manger” was a carved stone used to hold food for animals.
In ancient Israel a “manger” was a carved stone used to hold food for animals.

 

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.


מי האמין לשׁמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה 
ויעל כיונק לפניו וכשׁרשׁ מארץ ציה לא־תאר לו ולא הדר ונראהו ולא־מראה ונחמדהו

 Рождение Мессии не имеет ничего общего с человеком, за исключением того, что Его родила женщина из правильного (соответствующего) колена Израилева. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;… От Матфея 1: 1-18

The virgin birth of the Son of God was the way God chose to live among mankind and offer Himself to redeem us.
The virgin birth of the Son of God was the way God chose to live among mankind and offer Himself to redeem us.

 

The word for virgin is used in the Song of Songs and can not be disputed. This is the same word in Isaiah for virgin.
The word for virgin is used in the Song of Songs and can not be disputed. This is the same word in Isaiah for virgin.

 

 

Word study on alma, virgin

Это рождение было строго между Богом и женщиной, как сказано в книге Бытия 3 глава ее семя поразит змея в голову.

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие 3:15

ואיבה אשׁית בינך ובין האשׁה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישׁופך ראשׁ ואתה תשׁופנו עקב׃

 

Господь Бог говорит с человеком,

Myhla hwhy rmayw

 

ולאדם אמר כי שׁמעת לקול אשׁתך ותאכל מן העץ אשׁר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשׂב השׂדה׃
בזעת אפיך תאכל לחם עד שׁובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשׁוב׃

God now speaks to Adam and shows him the penalty for sin; thorns, hard labor, death.
God now speaks to Adam and shows him the penalty for sin; thorns, hard labor, death.

Когда Иисус явил Себя как Агнец Божий, Который берет на Себя грех Мира, он принял проклятие на Себя. Он принял шипы на Свою голову.

Тернии

А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. Марка 15:16-20

The Lamb of God who takes away the sin of the Earth, He took the curse upon Himself. He took the thorns upon His head.
The Lamb of God who takes away the sin of the Earth, He took the curse upon Himself. He took the thorns upon His head.

 

Трудиться

Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.

Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.

И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.

Jesus sweat and worked for our redemption. It cost Him His life. We could pay nothing.
Jesus sweat and worked for our redemption. It cost Him His life. We could pay nothing.

И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

 

Смерть

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Последний же враг истребится–смерть,

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти–грех; а сила греха-закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!

Jesus the Son of God gave His life for us. Then He arose from the dead and ascended back to Heaven to await our arrival.
Jesus the Son of God gave His life for us. Then He arose from the dead and ascended back to Heaven to await our arrival.

 

 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

 

What does it mean to be born again? What does it mean to never die?
What does it mean to be born again? What does it mean to never die?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Feassts of the Lord